Les principals causes

Indiferència dels països desenvolupats cap als problemes dels països més pobres.

Ús de mà d’obra barata als països més desfavorits per part de les grans multinacionals.

Intercanvi desigual entre països.