Tipus de pobresa

Molta gent no ho sap, però hi ha 7 tipus de pobresa. Són la pobresa material, la pobresa rural, la pobresa urbana, la pobresa social, la pobresa infantil, la pobresa estructural.

Pobresa material

Es dóna en els països que presenten un índex d’exclusió social més baix. Els afectats són víctimes no només de la pobresa, sinó d’una escolaritat no molt bona, que inclou no saber llegir ni escriure, desigualtat económica, treballs on no hi ha garanties de les condicions de treball… Tot això porta a una major taxa de violència social.

Pobresa rural

La pobresa rural es produeix quan la resposta a una millora en la situació econòmica no és igual de positiva en les zones rurals que a les urbanes. Això vol dir que l’evolució favorable dels indicadors econòmics (p. Ex. Renda per càpita i ingressos per habitant) té un impacte desigual en el conjunt de la població.

Pobresa extrema 

És aquella pobresa qué fa qué una persona no tingui les coses necessàries per viure, per exemple aigua, menjar, un lloc on viure, sanitat…

Pobresa urbana

La pobresa urbana sol tenir lloc en aquelles ciutats on hi ha un flux constant de migració camp-ciutat. Les llars d’aquests immigrants solen ser perceptors d’ingressos més baixos.

Pobresa social

La pobresa social es mesura segons l’auxili que reben les persones de baixos recursos dins d’una societat i es determinarà segons el nivell de reacció social que resulti d’una situació desfavorable concreta.

Pobresa infantil

La pobresa infantil és aquella qué pateix un infant o un menor.

Pobresa relativa

No es tracta d’una pobresa absoluta, sino que engloba llocs que han estat marginats pels governs de país o on no s’han adoptat les mesures necessàries per combatre el mal.

Pobresa estructural

La pobresa estructural és aquella que afecta les condicions de vida d’un conjunt de persones dins d’una societat. Vol dir que hi ha estrats socials desiguals, és a dir, estructurats de manera no uniforme. Els elements d’aquest tipus de pobresa són: seguretat / inseguretat social, participació política i social dels individus, empobriment crònic, etc.